კალენდარი

img

ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთა

ტრენინგის შესახებ: ტრენინგის მიზანია დამსწრეებს მიაწოდოს უახლესი ინფორმაცია ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის საკითხებთან დაკავშირებით. კერძოდ, განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების არსი, აქტუალურობა და მასთან დაკავშირებული ზოგადი პრობლემები; ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მიმართულებით არსებული რისკები; ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის საერთაშორისო სტანდარტები; ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის კანონმდებლობის მოთხოვნები და საზედამხედველო ჩარჩო საქართველოში; პრევენციული ღონისძიებების და კონტროლის მექანიზმების ზოგადი მიმოხილვა (პროცედურა “იცნობდე შენს კლიენტს”, ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაცია, გარიგებების მონიტორინგი, რისკების შეფასება და მართვა); ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების გავრცელებული მეთოდები და უახლესი ტენდენციები. ტრენერი: ტრენინგს გაუძღვება ნინო ბარათაშვილი. მას აქვს საბანკო სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში. 2021 წლიდან მუშაობს საქართველოს ეროვნულ ბანკში ფულის გათეთრების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით. სამიზნე აუდიტორია: ტრენინგი განკუთვნილია პირთათვის, ვისაც სურს დასაქმდეს ან აიმაღლოს კვალიფიკაცია AML სპეციალისტის/მენეჯერის პოზიციაზე იმ ფინანსურ და არაფინანსურ სექტორში, რომლებზეც ვრცელდება საქართველოს კანონი "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“. მათ შორის შესაძლებელია იყვნენ ამ კანონით დადგენილი ანგარიშვალდებული პირების: ხელმძღვანელები AML სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლები იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები რისკის მართვის თანამშრომლები კლიენტთა მომსახურე პერსონალი თემატიკით დაინტერესებული პირები საორგანიზაციო დეტალები: ტრენინგის დღე -8, 9 და 10 ივლისი ტრენინგის საათი - 19:00 - 21:30 შესვენება - 15 წუთი coffee break ტრენინგის ღირებულება - 750 ლარი ტრენინგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი რეგისტრაცია

img

პრევენციული ღონისძიებები და რისკზე დაფუძნებული მიდგომა

ტრენინგის შესახებ: ტრენინგის მიზანია დამსწრეებს მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების შესახებ საერთაშორისო სტანდარტებით და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად. აგრეთვე, კურსი მოიცავს ორგანიზაციის წინაშე არსებული ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების იდენტიფიცირებისა და შეფასების მეთოდოლოგიის და მართვის საშუალებების მიმოხილვას. კერძოდ, განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: პრევენციული ღონისძიებების არსი და მნიშვნელობა; რისკზე დამყარებული მიდგომის არსი და მნიშვნელობა; პროცედურა "იცნობდე შენს კლიენტს“; რისკ-ფაქტორების მიმოხილვა, ანალიზი და რისკის შეწონვა; რისკის დონის განსაზღვრა საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას ან ერთჯერადი გარიგების დადებისას; სტანდარტული, გაძლიერებული და გამარტივებული პრევენციული ღონისძიებები; ინფორმაციისმოპოვება, მისი დამუშავების და შენახვის წესები. ტრენერი: ტრენინგს გაუძღვება ნინო ბარათაშვილი. მას აქვს საბანკო სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში. 2021 წლიდან მუშაობს საქართველოს ეროვნულ ბანკში ფულის გათეთრების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით. სამიზნე აუდიტორია: ტრენინგი განკუთვნილია პირთათვის, ვისაც სურს დასაქმდეს ან აიმაღლოს კვალიფიკაცია AML სპეციალისტის/მენეჯერის პოზიციაზე იმ ფინანსურ და არაფინანსურ სექტორში, რომლებზეც ვრცელდება საქართველოს კანონი "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“. მათ შორის შესაძლებელია იყვნენ ამ კანონით დადგენილი ანგარიშვალდებული პირების: ხელმძღვანელები AML სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლები იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები რისკის მართვის თანამშრომლები კლიენტთა მომსახურე პერსონალი თემატიკით დაინტერესებული პირები საორგანიზაციო დეტალები: ტრენინგის დღე - ტრენინგის საათი - შესვენება - 15 წუთი coffee break ტრენინგის ღირებულება - ტრენინგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი რეგისტრაცია

img

ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის

ტრენინგის შესახებ: კურსის მიზანია დამსწრეებს მიაწოდოს უახლესი ინფორმაცია ფულის გათეთრების და ტერორიზსმი დაფინანსების აღკვეთის საკითხებთან დაკავშირებით. კერძოდ, განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: ფულის გათეთრების საკანონმდებლო ჩარჩო მისკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის; მოთხოვნები კლიენტის იდენტიფიკაციის და ვერფიკიაციის მიმართ; რისკზე დაფუძნებული მიდგომა და რისკის შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები; კლიენტის მიერ განხორციელებული გარიგებების კონტროლი,აღრიცხვა და ანგარიშგება; ორგანიზაციული რისკების შეფასება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ. ტრენერი: ტრენინგს გაუძღვება ნინო ბარათაშვილი. მას აქვს საბანკო სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში. 2021 წლიდან მუშაობს საქართველოს ეროვნულ ბანკში ფულის გათეთრების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით. სამიზნე აუდიტორია: "ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინასების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებს“ საქართველოს კანონით დადგენილი ანგარიშვალდებული პირების: მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლები იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები რისკის მართვის თანამშრომლები კლიენტთა მომსახურე პერსონალი თემატიკით დაინტერესებული პირები საორგანიზაციო დეტალები: ტრეინიგის დღე - ტრეინიგის საათი - შეხვედრის ადგილი - Zoom ტრეინიგის ღირებულება - ტრეინიგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუსაო დღის განმავლობაში ტრეინიგის ბოლოს გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი რეგისტრაცია

img

ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაცია

ტრენინგის შესახებ: კურსის მიზანია დამსწრეებს მიაწოდოს ინფორმაცია "ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის და ეროვნული ბანკის შესაბამისი სახელმძღვანელოს მიხედვით ბენეფიციარი მესაკუთრეების დადგენის, იდენტიფიკაციის და მათი ვინაობის გადამოწმების შესახებ. კერძოდ, განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: • ბენეფიციარი მესაკუთრის ვინაობა და დადგენის მეთოდები; • ბენეფიციარი მესაკუთრის ვინაობის დადგენასთან დაკავშირებული სირთულეები; • ოფშორული იურისდიქციები • სატრასტო ურთიერთობა და მსგავსი სამართლებრივი სტრუქტურები • ბენეფიციარი მესაკუთრის მიმართ გასატარებელი ღონისძიებები; • ბენეფიციარი მესაკუთრის შესახებ ინფორმაციის გადამოწმების საშუალებები და სანდო წყაროები. ტრენერი: ტრენინგს გაუძღვება ნინო ბარათაშვილი. მას აქვს საბანკო სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში. 2021 წლიდან მუშაობს საქართველოს ეროვნულ ბანკში ფულის გათეთრების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით. სამიზნე აუდიტორია: "ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინასების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებს“ საქართველოს კანონით დადგენილი ანგარიშვალდებული პირების: • მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლები • იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები • აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები • რისკის მართვის თანამშრომლები • კლიენტთა მომსახურე პერსონალი • თემატიკით დაინტერესებული პირები საორგანიზაციო დეტალები: •ტრენინგის დღე - •ტრენინგის საათი - •შეხვედრის ადგილი - Zoom •ტრენინგის ღირებულება - •ტრენინგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუსაო დღის განმავლობაში ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი

img

ვაჭრობის დაფინანსებისას ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების მართვა

ტრენინგის შესახებ: კურსის მიზანია დამსწრეებს მიაწოდოს ინფორმაცია ვაჭრობის დაფინანსებასთან დაკავშირებულ გარიგებებში ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების მომატებულ რისკების იდენტიფიკაციის,შ ეფასების და მართვის შესახებ. კერძოდ, განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: • ვაჭრობის დაფინანსებასთან დაკავშირებული რისკის ფაქტორების მიმოხილვა; • დოკუმენტაციით მანიპულირების მეთოდები; • ვაჭრობის დაფინანსების გარიგებებში მონაწილე პირების იდენტიფიკაცია და მათ მიმართ გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებები; • რისკის მართვა და კონტროლის მექანიზმები გარიგების შესრულების სხვადასხვა ეტაპზე; • გარიგების შესახებ ინფორმაციის გადამოწმების საშუალებები და სანდო წყაროები; • საეჭვო გარიგების მაგალითები. ტრენერი: ტრენინგს გაუძღვება ნინო ბარათაშვილი. მას აქვს საბანკო სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში. 2021 წლიდან მუშაობს საქართველოს ეროვნულ ბანკში ფულის გათეთრების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით. სამიზნე აუდიტორია, კომერციული ბანკის: • მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლები • აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები • რისკის მართვის თანამშრომლები • კლიენტთა მომსახურე პერსონალი • ანგარიშსწორების სამსახურის ტანამშრომლები • თემატიკით დაინტერესებული პირები საორგანიზაციო დეტალები: •ტრენინგის დღე - •ტრენინგის საათი - •შეხვედრის ადგილი - Zoom •ტრენინგის ღირებულება - •ტრენინგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუსაო დღის განმავლობაში ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი