ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაცია

img

ტრენინგის შესახებ:
კურსის მიზანია დამსწრეებს მიაწოდოს ინფორმაცია „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის და ეროვნული ბანკის შესაბამისი სახელმძღვანელოს მიხედვით ბენეფიციარი მესაკუთრეების დადგენის, იდენტიფიკაციის და მათი ვინაობის გადამოწმების შესახებ. კერძოდ, განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:
•    ბენეფიციარი მესაკუთრის ვინაობა და დადგენის მეთოდები;
•    ბენეფიციარი მესაკუთრის ვინაობის დადგენასთან დაკავშირებული სირთულეები;
•    ოფშორული იურისდიქციები
•    სატრასტო ურთიერთობა და მსგავსი სამართლებრივი სტრუქტურები
•    ბენეფიციარი მესაკუთრის მიმართ გასატარებელი ღონისძიებები;
•    ბენეფიციარი მესაკუთრის შესახებ ინფორმაციის გადამოწმების საშუალებები და სანდო წყაროები.

ტრენერი:
კურსს გაუძღვება თამარ ჭელიძე. თამარს აქვს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. უკანასკნელი წლების მანძილზე იგი პროკრედიტ ბანკში ხელმძღვანელობდა შესაბამისობის განყოფილებას, ხოლო 2017-2019 წლებში მუშაობდა სსიპ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში. ამჟამად თამარი არის იშბანკ საქართველოს ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის განყოფილების ხელმძღვანელი.

სამიზნე აუდიტორია:
„ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინასების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებს“ საქართველოს კანონით დადგენილი ანგარიშვალდებული პირების:
•     მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლები
•    იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები
•    აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები
•    რისკის მართვის თანამშრომლები
•    კლიენტთა მომსახურე პერსონალი 
•    თემატიკით დაინტერესებული პირები 

საორგანიზაციო დეტალები:

•    ტრენინგის დღე - 
•    ტრენინგის საათი -
•    შესვენება - 15 წუთი coffee break
•    ტრენინგის ღირებულება - 
•    ტრენინგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუსაო დღის განმავლობაში

ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი