პრევენციული ღონისძიებები და რისკზე დაფუძნებული მიდგომა

img

ტრენინგის შესახებ:
კურსის მიზანია დამსწრეებს მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია ფულის გთეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების შესახებ საერთაშორისო სტანდარტებით და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად. აგრეთვე, კურსი მოიცავს ორგანიზაციის
წინაშე არსებული ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების იდენტიფიცირებისა და შეფასების მეთოდოლოგიის და მართვის საშუალებების მიმოხილვას. კერძოდ, განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:
•    პრევენციული ღონისძიებების ჩამონათვალი, არსი და მნიშვნელობა
•    რისკზე დამყარებული მიდგომის არსი და მნიშნველობა
•    პროცედურა „იცნობდე შენს კლიენტს“
•    რისკის ფაქტორების მიმოხილვა, ანალიზი და რისკის შეწონვა
•    რისკის დონის განსაზღვრა საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას ან ერთჯერადი გარიგების დადებისას
•    სტანდარტული, გაძლიერებული და გამარტივებული პრევენციული ღონისძიებები

ტრენერი:
კურსს გაუძღვება თამარ ჭელიძე. თამარს აქვს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში. უკანასკნელი წლების მანძილზე იგი პროკრედიტ ბანკში ხელმძღვანელობდა შესაბამისობის განყოფილებას, ხოლო 2017-2019 წლებში მუშაობდა სსიპ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში. ამჟამად თამარი არის იშბანკ საქართველოს ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის განყოფილების ხელმძღვანელი.

სამიზნე აუდიტორია:
„ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინასების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებს“ საქართველოს კანონით დადგენილი ანგარიშვალდებული პირების:
•     მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლები
•    იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები
•    აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები
•    რისკის მართვის თანამშრომლები
•    კლიენტთა მომსახურე პერსონალი 
•    თემატიკით დაინტერესებული პირები 

საორგანიზაციო დეტალები:
•    ტრენინგის დღე - 12, 13, 14, 15 ოქტომბერი
•    ტრენინგის დრო - 19: 00 - 22:00
•    შესვენება - 15 წუთი coffee break
•    ტრენინგის ღირებულება - 750 ლარი
•   ტრენინგის ღირებულების 30%-ის გადახდა ხორციელდება რეგისტრაციის გავლიდან 3 სამუშაო  დღის განმავლობაში

ტრენიგის ბოლოს გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი
 

რეგისტრაცია